33. ročník Záhorácka veterán rallye - memoriál Jána Vépyho

Informácie k podujatiu

Začiatok: 27. máj 2023 o 07:00

Petrova Ves a okolie

Vážení priatelia veteránisti


Dovoľte, aby som sa vám touto cestou prihovoril v mene

usporiadateľov XXXIII. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye – memoriálu Jána Vépyho.

Táto súťaž patrí svojou tradíciou medzi hodnotné kultúrne podujatia poriadané na Západnom Slovensku. Účastnia sa jej pretekári zo Slovenska, Českej republiky a okolitých štátov. Všetkých spája spoločné nadšenie pre zachovanie kultúrneho dedičstva v oblasti motorizmu. Hlavným krédom súťaže nie je zajazdiť najlepší čas na vytýčenej trase, ale užiť si jazdu na svojich plechových strojoch v priateľskej atmosfére a bezpečne doraziť do cieľa. Verím, že i tento ročník bude pre nás všetkých príjemným zážitkom z priateľského stretnutia. .

Prajem vám veľa pevného zdravia a teším sa na spoločné

stretnutie.


CHARAKTER SÚŤAŽE:


 

Súťaž sa uskutoční ako voľná jazda vozidiel vyrobených do roku 1960 a vozidiel vybraných v kategórií automobil a motocykel.

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá s platným EČ alebo HEČ. Vozidlá, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú sa môcť

súťaže zúčastniť.

Trať je dlhá cca 68 km. Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Motocyklisti musia byť vybavení prilbou, okuliarmi a vhodnou

obuvou a oblečením


NÁZOV AKCIE: 

33. ročník ZÁHORÁCKA VETERÁN RALLYE – memorial Jána Vépyho s medzinárodnou účasťou


TERMÍN A MIESTO KONANIA: 


27. máj 2023, Petrová Ves a okolie


USPORIADATEĽ:


Klub historických vozidiel Holíč- člen ZZHV SR

a Obec Petrova Ves


Každý účastník sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie.


 PROGRAM SÚŤAŽE: 


 od 7:00 hod do 9:00 hod. prezentácia v kultúrnom dome

Petrova

Petrova Ves

 výstava vozidiel, pestrý kultúrny program po celý deň

 9:30 hod. otvorenie súťaže starostom obce, rozprava,

príprava na štart


príprava na štart

 10:00 hod. štart súťáže

 cielˇ v Petrovej Vsi

 obed v reštaurácii Rolníckeho družstva v Petrovej Vsi

 vyhodnotenie výsledkov

 o 15:00 hod. vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

 ukončenie súťaže, odchod účastníkov

PRIEBEH SÚŤAŽE:


Štart bude prebiehať striedavo automobil - motocykel,do jazdy

zručnosti s motorom v chode .

Po jej absolvovaní vozidlá odchádzajú na súťažnú trať..

Pre účastníkov Záhoráckej veterán rallye je počas jazdy pripravených niekoľko zastávok so zážitkovým programom.Trasa:


 • Petrova Ves – štart,
 • Radimov
 • Unín
 • Štefanov
 • Borský Mikuláš
 • Šaštín-Stráže
 • Smolinské
 • Gbely
 • Kopčany (Žrebčín)
 • Holíč
 • Petrova Ves - cieľ


USPORIADATEĽSKÝ TÍM:

 


o riaditeľ súťaže :


Ing. Peter Harský

o zástupca riaditeľa :

Štefan Beňa

o tajomník súťaže :

Mikuláš Matula

o hlavný usporiadateľ :

Ján Hurban

o hlavný rozhodca :

Bc. Pavol Sedlák

o prezentácia :

Mária Pochylá


ODMENENÍ:


 prví traja v kategórii automobil

 prví traja v kategórii motocykel

 najelegantnejší automobil

 najelegantnejší motocykel

 najúspešnejšia žena

 najmladší účastník

 najstarší účastník

 smoliar súťaže


Každý účastník obdrží účastnícky list a upomienkový predmet.PRIHLÁŠKY: 

Prihláška - ZVR.docx

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá riadne a včas

rihlásené.

Riadne vyplnené prihlášky zasielajte do 19.5. 2023 

e-mailom alebo na adresu :


holic.khv@gmail.com

Ing. Peter Harský

SNP 1668/1

908 51 Holíč


www.khvholic.sk


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:


Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v časovom pláne súťaže a v propozíciách.O prípadných zmenách budú účastníci včas informovaní.

Na vašu účasť sa tešia usporiadatelia z Klubu historických vozidiel Holíč a Obce Petrova Ves.

Galéria